Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Cycle en Terre CVBA

Algemene verkoopvoorwaarden van Cycle en Terre

Artikel I. Identificatie van de partijen en voorwerp van onderhavige voorwaarden

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden hebben als doel de rechten en verplichtingen van de partijen vast te leggen in het kader van de verkoop van producten van Cycle en Terre CVBA via de website www.cycle-en-terre.be (hierna aangeduid als ('Website').

 

Bij de bestelling bevestigt de Klant kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en deze vooraleer zijn bestelling te valideren, aanvaard te hebben.

 

CYCLE EN TERRE CVBA

 

Ondernemingsnummer: 0665.883.422.

 

Maatschappelijke zetel: Buzin 5A, 5370 Verlée (Havelange) België.

 

Tél : +32 495 935 279

 

E-mail : fanny[at]cycle-en-terre[dot]be

 

Bank : ING, IBAN : BE91 3631 6443 8076

Artikel 2 –Producten en stockbeheer

De eigenschappen en de prijzen van de Producten worden vermeld op de Website. Eventuele foto's die de Producten illustreren zijn enkel indicatief voor de algemene voorstelling van het goed. De Klant dient al zijn vragen voor informatie door te geven vooraleer een bestelling te plaatsen.

De producten zijn aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare stock. De stock zijn regelmatig bijgewerkt. Niettemin, kunnen zekere producten die op de website staan uitgeput zijn.In dit geval, CYCLE EN TERRE kan u opbellen of en email sturen om alterantief te vinden voor het ontbrekende product.

-          Vervanging van het product door een andere

-          Terugbetaling van het besteld product

De bestelling wordt als definitief beschouwd van zodra de Klant zijn winkelmandje valideert door op 'Bevestig de bestelling met betaalverplichting' goed te keuren, maar onder voorbehoud van de betaling van het Product.

Eens de bestelling gevalideerd is, wordt de Klant naar een beveiligde betaalinterface geleid. Na ontvangst van de bestelling en de betaling, verzendt CYCLE EN TERRE via mail een overzicht en bevestiging van de bestelling van de Klant.

Artikel 3 – Levering

Bestellingen worden verwerkt in de volgorde waarin ze binnenkomen. De gebruikelijke verwerkingstermijn is twee werkdagen na ontvangst van de betaling.

De pakketten met Producten worden via kilopost veilig verzonden.
•De verzendingskosten worden berekend in functie van het gewicht van het pakket.
•De levertermijnen van de post in België zijn D+1* en voor de rest van Europa D+3*.
• Verzendingen gebeuren minimum een keer per week, ten laatste op donderdag
•Het verzenden van zaden gebeurt het hele jaar door in functie van de beschikbaarheid.

Bij ongunstige weersomstandigheden (met name grote kou) dient CYCLE EN TERRE het verzenden van bloembollen en knollen te onderbreken.

De zendingskosten binne België zijn de volgende

-          Van 0 tot 80gr : 1,48 euros

-          Van 80 tot 280gr : 2,22 euros

-          Meer dan 280gr : 5 euros

De levertermijnen worden ter indicatieve titel aan de Klant gegeven. In geen geval, kan een vertraging, om welke reden dan ook, aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding, noch tot het annuleren van de bestellingen die verzonden worden.

Bij een stockonderbreking van een Product, zal CYCLE EN TERRE overgaan tot het vervangen van het ontbrekend product door een gelijkaardig Product of tot het uitgeven van een aankoopbon waarvan de waarde gelijk is aan die van het ontbrekend Product, geldig bij een volgende bestelling.

Wanneer een pakket verloren gaat tijdens het transport, verbindt CYCLE EN TERRE zich ertoe hetzelfde pakket opnieuw te verzenden, of indien dit niet meer mogelijk is, de kosten van het pakket terug te betalen. CYCLE EN TERRE zal geen enkele andere schadeloosstelling verschuldigd zijn.

Wanneer bij de levering door de post het pakket beschadigd of vernield is, dient de Klant ontvangst te weigeren en CYCLE EN TERRE op de hoogte te brengen. CYCLE EN TERRE verbindt zich er vervolgens toe over te gaan tot een nieuwe levering van hetzelfde pakket of, wanneer dat niet meer mogelijk is, de prijs van het pakket terug te betalen. CYCLE EN TERRE zal geen enkele andere schadeloosstelling verschuldigd zijn.


Artikel 4 – Prijs

De prijs van het Product wordt vermeld in de omschrijving van het Product op de Website en omvat alle belastingen, exclusief de leveringskosten. De omschrijving van het Product preciseert de elementen die inbegrepen zijn in de prijs, alle elementen die niet uitdrukkelijk vermeld zijn, worden als niet inbegrepen beschouwd.

De prijzen worden bepaald exclusief belastingen en vervolgens verhoogd met de belastingen (met name de btw) die op de dag van de facturatie van kracht zijn. Elke wijziging van de geldende wetten zal automatisch doorgerekend worden in de aangeduide prijzen.

Voor producten die buiten België geleverd worden, omvat de prijs die bij de bestelling aangeduid wordt geen belastingen (met uitzondering van de btw) en douanerechten en andere invoerrechten die van kracht zijn in het land van bestemming en die verschuldigd zouden kunnen zijn bij de levering.

Verzendingskosten omvatten de deelname in de verwerkings-, verpakkings- en verzendingskosten. Principieel variëren deze kosten in functie van de geografische zone, het aantal producten en de leveringsmodaliteiten en kunnen naargelang het geval forfaitair aangerekend worden. De portkosten zullen voor elke zending aangerekend worden.

Artikel 5 – Betalingswijzenen transactiekosten

De betaling van de bestelde Producten gebeurt ofwel via Paypal op het moment van het online afsluiten van de overeenkomst via onderaannemers van CYCLE EN TERRE ofwel via bankoverschrijving.

De elektronische betalingen gebeuren op basis van beveiligde communicatieprotocollen (SSL), conform de gebruiken op het vlak van online betalingen.

Betalingen via overschrijving dienen te gebeuren op onze rekening bij ING, IBAN : BE91 3631 6443 8076

Het aanvaarden van de betaling via de onderaannemer van CYCLE EN TERRE en het ontvangen van een bankoverschrijving binnen een termijn van 15 dagen te tellen vanaf het doorgeven van de bestelling zijn opschortende voorwaarden bij het afsluiten van de overeenkomst.

Bij het ontbreken van aanvaarding of ontvangst van de storting, wordt de bestelling geweigerd, zonder enig recht op schadevergoeding voor de Klant. Het verzenden van het Product wordt geschorst in afwachting van de betaling.

De veiligheid van het elektronisch overmaken van fondsen en de goede verwerking van de betaalopdrachten zijn doorgaans uitsluitend de verantwoordelijkheid van de financiële organismen die deze transfers beheren. CYCLE EN TERRE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade die voortvloeit uit een fout, het vergeten, een panne, een storing of een laakbare handeling die niet rechtstreeks aan hem te wijten is. De Klant dient kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de aansprakelijkheidsbeperkingen die gelden voor de betalingsdiensten die hij gebruikt, met name wanneer hij een bestelling betaalt die hij via de Website van CYCLE EN TERRE geplaatst heeft.

Artikel 6 - Beschrijving van het Product

De Producten die door CYCLE EN TERRE aangeboden worden hebben een bewaartermijn die uitdrukkelijk vermeld is in de omschrijving van het Product. Het vervallen van een Product geeft geen recht op een terugbetaling door CYCLE EN TERRE, de Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het Product.

Artikel 7 – Kwaliteitsbewustzijn enklachten

Elke klacht over geleverde Producten dient, op straffe van niet-ontvankelijkheid via aangetekend schrijven doorgegeven te worden aan CYCLE EN TERRE, die binnen acht dagen na ontvangst van de Producten gepost dient te worden. Zonder voorafgaand akkoord van CYCLE EN TERRE kunnen er geen Producten teruggestuurd worden.

Indien er een akkoord is over het terugzenden, dan dient het Product teruggestuurd te worden naar de opslagplaats van CYCLE EN TERRE. De Producten dienen in perfecte staat teruggestuurd te worden, in de originele verpakking, conform en voorzien van een kopie van de originele factuur.

De kosten en het risico van het terugzenden van de producten zijn ten laste van de Klant.

Het feit dat CYCLE EN TERRE haar akkoord geeft om goederen terug te sturen, betekent geenszins dat er een gedeeltelijke of volledige creditnota opgesteld zal worden. De voormelde creditnota kan slechts opgesteld worden na een controle van de kwaliteit en de aantallen van de producten. Bij leveringen die erkend werden als niet-conform of defect zal de aansprakelijkheid van CYCLE EN TERRE forfaitair beperkt worden tot het terug in goede toestand brengen van de geleverde producten of het vervangen van een deel of alle van de onderdelen van de leveringen in kwestie zonder dat er enige schadevergoeding toegekend zal worden om welke reden dan ook.

Deze garantie geldt niet voor producten die defect zijn als gevolg van een ongeval, een aantasting van de toestand, nalatigheid, val, abnormaal gebruik van het product na het overhandigen ervan door de transporteurs.

Artikel 8 -  Aansprakelijkheid

Algemene bepalingen

De Klant verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om te verhinderen dat een derde zijn account zonder zijn toelating kan gebruiken. Elke bestelling die op de Website geplaatst wordt via de inloggegevens en het wachtwoord van de Klant verbindt deze laatste tegenover CYCLE EN TERRE.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle verplichtingen die door CYCLE EN TERRE aanvaard worden, inspanningsverbintenissen.

In geval van betwisting, is enkel de rechtbank “TRIBUNAL DE COMMERCE LIÈGE DIVISION DINANT » bevoegd.

Beschikbaarheid en veiligheid van de Website

CYCLE EN TERRE doet zijn uiterste best om een kwaliteitsvolle Website ter beschikking te stellen van de Klanten.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle verplichtingen die door CYCLE EN TERRE aanvaard worden, inspanningsverbintenissen.

Een technisch probleem zoals een virus, een informaticabug, het hacken van of een storing aan de Website kunnen echter niet uitgesloten worden. CYCLE EN TERRE kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die de Klant in dit opzicht lijdt, behalve bij zware fout van CYCLE EN TERRE.

De Klant beseft dat een tool als een Website van CYCLE EN TERRE regelmatig onderhoud vereist. CYCLE EN TERRE kan dus in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die de Klant geleden heeft door een tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website door onderhoudswerken.

CYCLE EN TERRE kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden bij problemen bij het inloggen of bij de toegang tot e-mails bij de ontvangst door de Klant van het bestelde Product.

CYCLE EN TERRE kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden bij frauduleus gebruik van de betaalmiddelen. Elke schade die geleden werd als gevolg van een storing in het betaalsysteem is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de dienstverlener die de betaaloplossing levert waarnaar de Klant vanop de Website geleid wordt.

Beschrijving van de producten

CYCLE EN TERRE besteedt de meeste zorg aan het opstellen van de beschrijvingen van Producten.

De informatie die op de Website gepubliceerd wordt, dient met bedachtzaamheid gebruikt te worden. CYCLE EN TERRE kan eventuele fouten in de Productbeschrijvingen niet uitsluiten. Het gebruik van informatie op de Website dient dus met gezond verstand te gebeuren, vooral omdat deze informatie geen rekening kan houden met de gebruikscontext (bewaaromstandigheden, gebruikte hoeveelheden, combinatie met andere voeding, bereidingswijzen, voedingsgewoonten, behandelingen of medische voorgeschiedenis, leeftijd...).

Bijgevolg kan CYCLE EN TERRE niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die verband houdt met de consumptie van Producten die deels of volledig gebaseerd is op de informatie die op de Website gepubliceerd werd.

Bovendien kan CYCLE EN TERRE niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit verwarring van de Klant doordat een Product mogelijk gelijkenissen zou vertonen met een giftige plant.

Beperking van de aansprakelijkheid

Zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden, wordt elk aansprakelijkheid van CYCLE EN TERRE die het gevolg kan zijn van het uitvoeren van de overeenkomst met de Klant uitdrukkelijk beperkt tot de overeengekomen prijs (hoofdsom en exclusief belastingen).

CYCLE EN TERRE wijst elke aansprakelijkheid bij onrechtstreekse schade af, met inbegrip van elke financiële of commerciële schade, verlies van klanten of besparingen, eender welke commerciële problemen, eender welke verhoging van de kosten en andere algemene kosten, winstderving, verlies van het merkimago.

De aansprakelijkheid van CYCLE EN TERRE is eveneens uitgesloten in de hypothese waar de Klant niet de nodige maatregelen neemt om te vermijden dat de bewaartermijn van het Product overschreden wordt.

Artikel 9 - Intrekkingsrecht

De Consument heeft het recht aan CYCLE EN TERRE te melden dat hij afziet van de aankoop van het Product, zonder boetes en zonder reden op te geven en dit binnen de veertien (14) kalenderdagen te tellen vanaf de dag waarop de Consument de bevestiging van zijn bestelling krijgt of het Product dat hij besteld heeft, ontvangt.

Om het intrekkingsrecht uit te oefenen, dient de Consument CYCLE EN TERRE te informeren over zijn beslissing tot intrekking via een ondubbelzinnige verklaring:

-Via postadres:
CYCLE EN TERRE CVBA
Rue de la station, 131

5370 Havelange

-Via e-mail : info [at] cycle-en-terre [dot] be

De Consument wordt uitgenodigd het modelformulier voor intrekking in bijlage van onderhavige voorwaarden te gebruiken.

De Consument kan eveneens het modelformulier voor de intrekking of eender welke andere ondubbelzinnige verklaring op de Website invullen. Wanneer de Consument deze optie gebruikt zal CYCLE EN TERRE dadelijk een ontvangstbevestiging van de intrekking naar de Consument sturen via een duurzame drager (een e-mail).

Opdat de termijn voor intrekking nageleefd zou worden, volstaat het dat de Consument zijn melding over het uitoefenen van het intrekkingsrecht doorgeeft voor deze termijn verlopen is.

Indien de Consument zijn intrekking geldig schriftelijk ingeroepen heeft binnen de veertien (14) kalenderdagen, zal hij (zonder kosten) het bedrag van het aangekochte Product terugbetaald krijgen binnen de dertig (30) dagen, voor zover hij het Product ondertussen nog niet gebruikt heeft.

CYCLE EN TERRE zal de terugbetaling doen op dezelfde betaalwijze als de Consument gebruikt heeft bij de oorspronkelijke transactie, behalve wanneer de Consument zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met een andere betaalwijze; deze terugbetaling zal in geen geval kosten met zich meebrengen voor de Consument.

De Consument kan ervoor kiezen zijn terugbetaling om te zetten in een tegoed onder de vorm van een aankoopbon op zijn account die gebruikt kan worden bij zijn volgende aankoop via de Website.

De Consument heeft in geen geval het recht om van zijn aankoop af te zien, conform artikel VI. 53, 4° van het Wetboek van Economisch recht, wanneer het Product snel slecht kan worden of kan bederven. Deze producten worden duidelijk aangeduid op de Website. De Consument erkent dat hij bij het aankopen van een dergelijk Product zijn intrekkingsrecht verliest.

De Consument heeft in geen geval het recht om van zijn aankoop af te zien, conform artikel VI. 53, 5° van het Wetboek van Economisch recht, wanneer de Consument de verzegeling van het Product verbroken heeft. Om gezondheids- en hygiënische redenen kan het product niet meer teruggestuurd worden. De Consument erkent dat hij door in dergelijke omstandigheden de verzegeling van een Product te verbreken zijn intrekkingsrecht verliest.

De Consument beschikt ook niet over het recht van zijn aankoop af te zien wanneer hij op het moment van de levering het pakket aanvaardt, ook al is dit beschadigd of vernield.

In geval van betwisting, is enkel de rechtbank “TRIBUNAL DE COMMERCE LIÈGE DIVISION DINANT » bevoegd.

Artikel 10 – Privéleven en verwerking van gegevens met persoonlijk karakter

De clausules met betrekking tot het Beleid van het privéleven van de Website, www.cycle-en-terre.be/privacy, maken integraal deel uit van onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

De Website, in zijn totaliteit, met inbegrip van de architectuur, het ontwerp, de interface, de databanken, de benaming en de domeinnaam zijn de exclusieve eigendom van CYCLE EN TERRE.

Er mag geen enkele reproductie of communicatie met het publiek, integraal of gedeeltelijk van de inhoud van de Website en dit voor eender welk doel, gebeuren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CYCLE EN TERRE, met uitzondering van het privé raadplegen van de website voor eigen gebruik. Enkel de referentie van de hyperlink naar de Website is toegestaan voor zover het activeren van de link zorgt voor het openen van een nieuw venster in de browser met weergave van het URL-adres van de Website van CYCLE EN TERRE.

Artikel 12 – Overmacht

Overmacht is elke onvoorzienbare en onweerlegbare gebeurtenis die zich buiten de wil van de partijen voordoet en die het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk maakt in het kader van de oorspronkelijk overeengekomen afspraken tussen de partijen.

Bij overmacht worden de verplichtingen van de partijen opgeschort zolang de onmogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren blijft bestaan. Indien deze onmogelijkheid definitief wordt, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd.

Worden naast de gebeurtenissen die doorgaans door de rechtspraak als overmacht beschouwd worden eveneens als overmacht beschouwd: oproer, terrorisme, sabotage, slechte weersomstandigheden, onweders, aardbevingen, overstromingen, blikseminslag, epidemieën, brand, ontploffingen, vernietigen van machines, blokkeren van transport- of bevoorradingsmiddelen, slechte werking van het elektriciteitsnet of stroomonderbrekingen, onderbrekingen in het telecommunicatienetwerk, het blokkeren van het leveren en bevoorraden van petroleumproducten, chemische dreiging, beperkingen opgelegd door de overheid of de wet, stakingen, lock-outs, bezetting van lokalen, werkonderbrekingen en alle andere gebeurtenissen die los staan van de uitdrukkelijke wil van de partijen en die normale uitvoering van de overeenkomst verhinderen.

Artikel 13 – Talen

De taal die voorgesteld wordt om de overeenkomst af te sluiten is Frans.